Dokumenty

 

Obowiązujące akty prawne:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz  977; z późniejszymi zmianami)  – Załącznik 1 – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego     więcej
   
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257)     więcej
   
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)     więcej
   
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015  r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz.U. 2015 poz. 1113)     więcej
   
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624)     więcej
   
 • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)     więcej
   
 • Rozporządzenie MENiS dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)     więcej
   
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69; z późniejszymi zmianami)     więcej

 

Dokumenty wewnętrzne:

 • Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj"
 • Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”
 • Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”
 • Regulamin organizacji wycieczek Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”
 • Regulamin korzystania z placu zabaw Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”