Integracja w naszym przedszkolu

 

„Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie”. 

M. Grzegorzewska

 

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.

 

Zadaniem naszego przedszkola i zatrudnionych w nim nauczycieli oraz specjalistów, jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunkówdo rozwoju, stymulowanie umiejętności i zachowań deficytowych, a także jak najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.  
W związku z tym w naszym przedszkolu dzieci niepełnosprawne posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczą w indywidualnych zajęciach w zakresie: zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI oraz fizjoterapeutą. Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe mają na celu wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są zróżnicowane pod względem trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze,  w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.

 

Nasze przedszkole liczy trzy oddziały. Każdy z trzech oddziałów liczy dziesięcioro dzieci, w tym troje z niepełnosprawnością. Opiekę, wychowanie i edukację prowadzą: nauczyciel- wychowawca (oligofrenopedagog), nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog) oraz pomoc nauczyciela. Dodatkowo personel wzmocniony jest o opiekę pielęgniarki z tytułem licencjata.

 

Kontakt dzieci niepełnosprawnych - pod względem fizycznym lub umysłowym - z pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem wspólnych zajęć dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dorównywać zdrowym kolegom. W naszym przedszkolu niepełnosprawni uczniowie otoczeni zdrowymi rówieśnikami, mają szansę dorastać tak, jak inne dzieci. Ponadto: zapominają o swoich niedoskonałościach, nabierają większej pewności siebie, odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat. Korzyści odnoszą również dzieci pełnosprawne, które w przedszkolu integracyjnym uczą się empatii, tolerancji, odpowiedzialności za innych, szacunku i otwartości wobec tego, co inne, uczą się większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności, uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy.