Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Program ten zgodny z wymogami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 czerwca 2016 roku. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:

 • aktywność społeczna /poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka/
 • aktywność językowa /przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka/
 • aktywność poznawcza /edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi/
 • aktywność artystyczna /muzyka, plastyka, teatr i technika/
 • aktywność ruchowa i zdrowotna /rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień/

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspokajają ich aktywność.

W trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych pracujemy nad:

 • kształtowaniem u dzieci postaw społeczno - moralnych;
 • rozwijaniem samodzielności i zasad współżycia, współdziałania w kontaktach zarówno z rówieśnikami jak i osobami  dorosłymi z najbliższego otoczenia;
 • samodzielnością w zakresie działań samoobsługowych;
 • przyswajaniem zasad ogólnie pojętego bezpieczeństwa;
 • wspomaganiem rozwoju ruchowego poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne;
 • umiejętnościami poszanowania piękna przyrody;
 • kształtowaniem postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
 • umiejętnością dostrzegania i nazywania zmian  w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku;
 • rozwijaniem zainteresowań literaturą dziecięcą (np.: organizacja konkursu na Najpiękniejszą bajkę, albo Konkurs recytatorski);
 • doskonaleniem umiejętności słuchania, rozumienia i mówienia;
 • rozwijaniem gotowości  do rozpoczęcia nauki czytania;
 • przygotowaniem do podjęcia nauki pisania poprzez  rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
 • rozwijaniem umiejętności logicznego, matematycznego myślenia;
 • rozwijaniem podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, znajomością figur geometrycznych, zbiorami, ciężarem, czasem i pojemnością; - zapoznajemy z pojęciem liczby i cyfry w zakresie od 0 – 10;
 • kształtowaniem postawy przywiązania do śląskiej kultury, tradycji, gwary;
 • rozwijaniem wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej oraz brzmienia wybranych instrumentów;
 • doskonaleniem umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce;
 • przybliżaniem dzieciom pojęć związanych z techniką i jej rozwojem (pojazdy, urządzenia elektryczne itp.);
 • rozwojem sprawności plastycznej poprzez wykonywanie prac różnorodnymi technikami.

 

Do realizowanych zajęć, wplatamy również programy profilaktyczne oraz wszelkiego rodzaju konkursy. Więcej w zakładce Programy profilaktyczne.