Realizowane programy psychologiczne


 

AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI Z ZABURZONYM ROZWOJEM SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM

 

            Od października 2016r. W Naszym Przedszkolu psycholodzy realizują autorski Program kształtowania umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzonym rozwojem społeczno – emocjonalnym.

            Proponowany dzieciom program Umiejętności społecznych ma za zadanie rozwinąć u nich takie umiejętności jak:

  • analiza dynamiczna tj. zdolność analizowania informacji pod kątem tego, co jest ważne w danym momencie
  • pamięć epizodyczna tj.  pamięć zdarzeń i emocji, które danemu zdarzeniu towarzyszyły.
  • elastyczne myślenie tj. zdolność szybkiej adaptacji do sytuacji, otwartość na zmiany
  • samoświadomość tj. umiejętność służąca zrozumieniu, że każdy jest inny oraz że nasze oddziaływania i zachowania mają wpływ na inne osoby.

            W praktyce program ten oznacza naukę emocji i kompetencji społecznych oraz samoświadomości na podstawie ćwiczeń medytacji, muzykoterapii, arteterapii bezpośredniej, naukę rozpoznawania emocji, wyrażania ich, naśladownictwa i wglądu w procesy psychiczne, które zachodzą przy występowaniu emocji, jak i w procesie wyciszania i uspokojenia umysłu.

            Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwagi na trudności w odbiorze sygnałów o charakterze społeczno-emocjonalnym, ograniczenia w zakresie wzajemności, zdolności do nawiązywania i podtrzymywania interakcji oraz obniżoną świadomość uczuć i oczekiwań innych ludzi maja problem z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i pełnym uczestniczeniem w życiu przedszkolnym. Deficyty te powodują często konsekwencje w postaci podwyższonego poziomu stresu u dzieci oraz obniżenie ich poczucia własnej wartości i sprawstwa, dlatego terapia rozwijająca kompetencje społeczne jest tak ważna. Poprawa funkcjonowania dzieci w relacjach z innymi osobami podnosi bowiem komfort ich życia i obniża napięcie.

 

            * W Przedszkolu w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym realizowany jest również program dla dzieci z zaburzeniami uwagi i pamięci.

 


 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

 

Warsztaty obejmują następującą tematykę:

 

  • świat emocji, czyli rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, żeby były przez dziecko respektowane,
  • uwalnianie dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie.

Szczegóły i terminy na plakacie.

 


 

 

TERAPIA KOGNITYWNA

 

Zespół psychologów w naszej placówce prowadzi dodatkowe zajęcia, dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Zajęcia te rozwijają funkcje uwagi i myślenia w oparciu o Metodę Feuersteina - Instrumental Enrichment.
Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment® jest to, że wszyscy ludzie mają zdolność
do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować
strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia
i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija
zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania.
Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się.